1η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115430-BGR, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Network Equipment for Various Sites in Bulgaria, Project Serial BGR015575”

1. Διαβιβάζεται, συνημμένως, 1η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών (Request for Quotation/RFQ), διαγωνιστικής διαδικασίας Basic Ordering Agreement (BOA) θέματος, εκ μέρους NCIA, ως φιλοξενούντος έθνους. 2. Επισημαίνεται ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 2α Αυγούστου τ.έ. 3. Ενδιαφερόμενες εταιρίες δύνανται αναζητήσουν πληροφορίες μέσω καθοριζομένου σημείου επαφής (Point of Contact/POC, βλ. παρ. 6 τροποποιήσεως). Για όλες […]

Ειδοποίηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ΝΟΙ-IFIB-ACO-NAP-21-13, για Διαγωνιστική Διαδικασία: “Provision of Electricity Power and Natural Gas at JFC Naples”

Διαβιβάζεται, συνημμένως, ειδοποίηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Notification of Intent/NOI), για εν θέματι διεθνή διαγωνιστική διαδικασία (Invitation for International Bidding/IFIB) εκ μέρους ACO. 2. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 10η Αυγούστου τ.έ. 3. Ενδιαφερόμενοι δύνανται αναζητήσουν πληροφορίες μέσω καθοριζομένου σημείων επαφής (Point of Contact/POC, βλ. παρ. 2 ειδοποιήσεως). Για όλες τις λεπτομέρειες, πατήστε εδώ   Facebook0Twitteremail

3η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προφορών RFQ-CO-115363-PRT-TDCIS, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: «Provision of Tactical Deployable Communications and Information Systems (TDCIS) for the Portuguese Army»

1. Διαβιβάζεται, συνημμένως, 3η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών (Request for Quotation/RFQ), εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας Basic Ordering Agreement Plus (BOA+), εκ μέρους NCIA, ως φιλοξενούντος έθνους. 2. Επισημαίνεται ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών παραμένει η 29η Οκτωβρίου τ.έ, 13:00 τ.ώ. 3. Ενδιαφερόμενες εταιρίες δύνανται αναζητήσουν πληροφορίες μέσω καθοριζομένου σημείου επαφής (Point of Contact/POC, βλ. παρ. […]

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών IFIB-ACT-SACT-21-75 σε Διαγωνιστική Διαδικασία: “Cyberspace Operations Experiment Coordinator”

1. Διαβιβάζεται, συνημμένως, πρόσκληση υποβολής προσφορών σε διεθνή διαγωνιστική διαδικασία (Invitation For International Bidding/IFIB), εκ μέρους Allied Comand Transformation (ACT), για παροχή υπηρεσιών θέματος, στο Norfolk, Virginia, USA. 2. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 25η Αυγούστου τ.έ. 3. Ενδιαφερόμενοι δύνανται αναζητήσουν πληροφορίες μέσω καθοριζομένων σημείων επαφής (Point of Contact/POC, βλ. παρ. 19 προσκλήσεως). Για […]

2η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115430-BGR, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Network Equipment for Various Sites in Bulgaria, Project Serial BGR015575

2η Τροποποίηση Αίτησης Υποβολής Προσφορών RFQ-CO-115430-BGR, Διαγωνιστικής Διαδικασίας: “Network Equipment for Various Sites in Bulgaria, Project Serial BGR015575 Για όλες τις  πληροφορίες, πατήστε  εδώ   Facebook0Twitteremail