Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την εξαγορά της Iolcus Investments

Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών του Ομίλου Πειραιώς θα ανέρχονται στα € 7δισ.