Αναστολή Καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29, ν. 4919/2022 (Α΄71))

Ερωτήματα σχετικά με την αναστολή καταχώρησης εταιρειών στο ΓΕΜΗ