Ευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση για το Ποιοτικό Πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης – Πείτε τη γνώμη σας

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η σύσταση του Συμβουλίου του 2014 σχετικά μ’ ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης αποσκοπούσε στη βελτίωση της ποιότητας της πρακτικής άσκησης, ιδίως σχετικά με το περιεχόμενο της μάθησης και της κατάρτισης και τις συνθήκες εργασίας. Η Επιτροπή αξιολογεί τώρα τον βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του ποιοτικού πλαισίου κατά την περίοδο 2014-2021, κατά πόσον το πλαίσιο εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασκουμένων και των εργοδοτών και κατά πόσον υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα της πρακτικής άσκησης και δεν περιέχονται σ’ αυτό. Οι συνεισφορές στη δημόσια διαβούλευση θα τροφοδοτήσουν και θα βοηθήσουν την αξιολόγηση. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις <strong>13 Ιουνίου 2022.</strong></p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>