Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό»

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η&nbsp;νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό»&nbsp;έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>