2020 ΙΟΥΝΙΟΣ – Σύνολο Προστίμων : 49.500€

2020.06 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ