Εκτέλεση Προϋπολογισμού Υπουργείου Μαίου 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ 2020 ΩΩΘΞ46ΜΤΛΡ-ΙΓΑ